پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2008

تراژدي اندوهگين شهر

شكستن حفاظ شيشه اي

رهایم مکن محبوب من

و آب اشارتی است به آرامش

هارمونی سکوت و صدا و فریاد

درون و بیرون تبعید

انتخابهای آقای بوردول و درسهایی برای ما

نقد، سلیقه یا قضاوت

مي نويسد شايد كه رها شود