پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2018

نظاره‌ی جهان از دوربین دیگر: «زاویه‌ی دید» در سینمای کیارستمی

آینه‌ها: ژست نگاه در سینمای کیارستمی

خانه‌ی پدری

مکری و برزگر در «شیوه»ی تازه

مردد میان دو سو: ناهید و اسرافیل