پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2020

توضیحی در مورد یک خشم

تسای مینگ-لیانگ در کوکر

هدیه تهرانیِ کاغذ بی‌خط و زن اسکروبال

کوکر

محبوب‌های ۲۰۱۹

یک دهه و تصویرهایش (یادداشت اول)