پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۱۳

چرخه در مغاک

کن: بازیِ انتظارها

پیوستی بر «خیالِ روایتِ روزمرگی …»

خیالِ روایتِ روزمرگی یا روایتِ روزمرگیِ خیال

تصویرهای ذهن – ریموند دورنیات

از منظر، به نظاره، به ناظر

سه استاد

پل توماس اندرسون: مقدمه