پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۱۰

چاپ با تاخیر: سینمای 2009 به انتخاب گرینگوی پیر

مشکلات قالب جدید

خانواده‌ی مفخم آقای روباه

در پارادوکس‌های وسوسه‌ی انتقال پیام

دنیای نو: درباره‌ی مانی فاربر