پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژانویه, ۲۰۱۳

گناهِ نخستین

تئوری احساس

به سوی «هولی موتورز» – گامِ سوم

در جزیره‌ی شورشی (5)

در نیویورک

به سوی «هولی موتورز» – گامِ دوم

تکمله – اُشیما به فارسی

ناگیسا اُشیما (1932 – 2013)

لین ردگریوِ جوان

با مُردگان

سینمای 2012: یک جمع‌بندی