پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2009

سلامت باشید آقای ریچی عزیز

محدوده‌های کنترل

شب من نزد مود : شانس‌ها ...

همچنان در راه

بازمانده‌های روز

اما چه نوع هُنری؟ [بخش سوم و پایانی]

اما چه نوع هُنری؟ [بخش دوم]

اما چه نوع هُنری؟ [بخش اول]

هيروشيما عشق من: زمان نامعين

زبان‌ها به كردار بازي است ...