پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۱۳

طعمِ خوشِ هفتادساله ‌بودن

آقای ریچی

دو چهره/ دو بازی: در دفاع از کهنه و نه نو

به سوی «هولی موتورز» – گامِ پنجم

مأموریتِ نه غیرِ ممکن

مویه بر خزانِ برگ

سودَجی

الدُرادو

به سوی «هولی موتورز» – گامِ چهارم

«فیلمخانه»ی سوم و چیزهایی …

فیلمخانه - سه

یک – انسانیت نخوانیمش!