پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2005

درگذشت مترجمی فرزانه

دختری با گوشواره ی مروارید

احتیاط

یادداشت‌های جشنواره‌ی فجر - ۲

یادداشت‌های جشنواره‌ی فجر - ۱

گمانه زنی های جشنواره ی بیست و سوم

از کودکان تروفو تا کودکان بختیاری

مسیحیان عراق

تجدید دیدار با تارکوفسکی

بازی نوشتن و چرا گرینگوی پیر