پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2011

موتاسیون‌های سینمایی

هیچ‌جا از ابتدا «اینجا» نبوده ...

حالِ بچه‌ها خوب است

چیز‌هایی از این دست: داستانی ناممکن

یادداشتِ چهار: اُشیما و کمدی‌های دهه‌ی شصتِ او (1)

سفری شخصی به جزیره‌ی شورشی – یادداشتِ سوم

سفری شخصی به جزیره‌ی شورشی - یادداشتِ دوم

سفری شخصی به جزیره‌ی شورشی - یادداشتِ اول

جهان به روایتِ بلا تار

حجمِ پنهانِ اندوه

در زمین، در دریا، در هوا … و در تو

Leigh’s Universe

بهشت … پیش و پس

علیهِ این زمانِ ویرانگر

Four Times

آن یک نفر