پست‌ها

نمایش پست‌ها از January, 2011

نبردِ شیلی

و حالا مرگ است که از پله‌ها بالا می‌رود …