پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژانویه, ۲۰۱۱

نبردِ شیلی

و حالا مرگ است که از پله‌ها بالا می‌رود …