پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئن, ۲۰۱۴

راویِ زندگان: آرنو دپلشن

زخم دلمه‌بسته‌ی تاریخ

ژان اوستاش: دو فیلم

دربند

کودک مخفی

یورگوس لانتیموس

زمانی برای فیلم‌دیدن ...