پست‌ها

نمایش پست‌ها از مارس, ۲۰۱۳

کمالِ هنرِ میزانسن

ظاهرِ آرامِ رودِ خروشان

از تصویر به حضور

سیمای آشفته‌ی زنی در هجومِ فصل‌ها

بداهتِ لحظه‌ی خلق

فرم، فرمالیسم، فرمالیته

ماکائو: نخستین دیدار

موسیو اولوی مبهم