پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2012

از عشق و شهر

استتیکِ پنهان‌کاری

Farber on Bresson - 2

Farber on Bresson - 1

در بازی‌های عشق و شانس