بازگشت با باد

      

سینما؟ قلب را از جا می‌کَند و روح را برمی‌گرداند!

سقوط خانه‌ی آشر (ژان اپشتن، ۱۹۲۸) - *****

نظرات

پست‌های پرطرفدار