Lights Unseen

William Turner – Sunrise with Sea Monsters

 

مطالبِ انگلیسیِ من که بیشتر یادداشت‌هایی کوتاه بر فیلم‌ها و بحث‌های پیرامونِ آن‌ها خواهد بود در کنارِ مرورهای‌ گاه و بی‌گاهی بر نوشته‌های منتقدانِ بزرگِ قدیمی از این به بعد در Lights Unseen خواهند آمد.

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های پرطرفدار